Algemene voorwaarden Personal Slim

Artikel 1: Aanmelding

a. De aanmelding voor Personal Slim vindt plaats door: de inschrijving middels

het Personal Slim inschrijfformulier in te vullen en te ondertekenen.

b. Het lidmaatschap en de betalingsverplichting vangen aan op het moment

dat Personal Slim het inschrijfformulier heeft ontvangen.

c. Om deel te nemen aan de trainingen van Bootcamp Leeuwarden / Personal Slim dient de

deelnemer zich zelf in te schrijven op trainingsmomenten van Bootcamp

Leeuwarden via de App met een geldig contract.

Artikel 2: Indeling en gebruik

a. Personal Slim en Bootcamp Leeuwarden behouden zich het recht voor om de

indeling van trainingstijden voor wat betreft plaats, tijd, programma’s, e.d. te

wijzigen.

b. Bij ernstige weersomstandigheden zoals hevige sneeuwval of storm kan het

zijn dat er een les / afspraak niet door gaat.

Artikel 3: Lidmaatschap, termijn en betaling

a. Een lidmaatschap bij Personal Slim kan op elk gewenst moment ingaan en is

altijd voor de duur van het afgesproken termijn dat op het inschrijfformulier is

aangegeven.

b. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling van

lidmaatschap dient te geschieden per maand vooruit.

c. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als

gevolg van onvoldoende saldo of stornering om welke reden dan ook, wordt de

incasso na een maand nogmaals aangeboden. Er wordt € 5,- administratiekosten

in rekening gebracht en het lid krijgt nog 7 dagen de gelegenheid om het

verschuldigde bedrag te voldoen. Indien het lid na deze periode in gebreke

gebleven is, wordt de vordering uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor

gemaakt worden zijn voor rekening van het lid.

d. Zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan kan de deelnemer

bovendien de toegang tot het Personal Slim programma alsmede de daarbij behorende diensten worden geweigerd.

Daarenboven is Personal Slim gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie

met de deelnemer te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt.

e. Personal Slim behoudt zich het recht voor tarieven van programma’s

tussentijds te wijzigen. Het overeengekomen bedrag zoals vermeldt op het

inschrijfformulier zijn hierin een uitzondering. Deelnemers worden minimaal 30

dagen voor een prijswijziging hiervan in kennis gesteld.

Tarieven aanpassingen vanwege overheidsmaatregelen (bijv. BTW percentage

verhoging of verlaging) worden onmiddellijk doorgevoerd.

f. Het tussentijds opschorten van de betaling is niet toegestaan.

g. Bij tussentijds beëindigen van het programma worden de reeds betaalde

termijnen plus 50% van de kosten voor de resterende duur van het programma

door Personal Slim aan de deelnemer in rekening gebracht. De rest van de

kosten worden de deelnemer door Personal Slim kwijtgescholden.

Artikel 4: Beëindigen lidmaatschap

a. Beëindiging van een lidmaatschap door de deelnemer geschiedt door

opzegging. Opzegging dient schriftelijk per brief of via een e-mail te geschieden.

De brief dient gericht te worden aan Personal Slim, Ubbemastins 55, 8925 CW

Leeuwarden. Een opzeg-e-mail dient men te versturen naar

post@personalslim.nl.

b. Wanneer de gekozen contractsperiode voorbij is, wordt het contract

automatisch beëindigd.

Artikel 5: Risico en aansprakelijkheid

a. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van het

bewegingsprogramma of van cursusonderdelen en/of activiteiten, die deel

uitmaken van Personal Slim is geheel voor eigen risico van de deelnemer.

b. Personal Slim aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of

immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.

c. De deelnemer zal Personal Slim vrijwaren voor uitspraken van derden ten

deze.

d. Personal Slim aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies

of diefstal van eigendommen van de deelnemer.

Artikel 6: huisregels

a. De deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van deze algemene

voorwaarden en van de huisregels van Personal Slim en hiernaar te handelen.

Artikel 7: Toepasselijk recht en geschillen

a. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Personal Slim

aangegaan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

b. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst

tussen deelnemer en Personal Slim zullen worden beslecht door een volgens de

wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter in het

arrondissement waar Personal Slim is gevestigd.

Artikel 8: Tot slot

a. Door zijn inschrijving op de website en/of ondertekening van het

inschrijfformulier verklaart de deelnemer de inschrijf- en betalingsvoorwaarden

en het bepaalde in deze algemene voorwaarden en de huisregels van Personal

Slim te accepteren.

b. Deze voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen Personal Slim en

de deelnemer.